Brochure 'Ledencertificaten lening t.b.v. aanleg 3 padelbanen LTC Goirle'

 BROCHURE LEDENCERTIFICATEN LENING T.B.V AANLEG 3 PADELBANEN  LTC GOIRLE 

INHOUDSOPGAVE  
1.   Inleiding
2.   Vorm van ledencertificaten
3.   Uitgifte en looptijd
4.   Inschrijving
5.   Toewijzing van de ledencertificaten
6.   Storting
7.   Terugbetaling ledencertificaten
8.   Overige voorwaarden
9.   Mogelijke risico’s ledencertificaten
10.  Overzicht ledencertificaten lening LTC Goirle
11.  Meer informatie                    
         
1.  Inleiding
In de Buitengewone Ledenvergadering (BLV) van 20 oktober 2022 hebben de leden van LTC Goirle besloten dat het bestuur de aanleg van 3 padelbanen en de daarbij behorende herinrichting van ons park mag realiseren. De totale investering van € 325.000 is hierbij goedgekeurd. De reden en overwegingen voor de goedkeuring door de BLV zijn toegelicht in de documentatie die aan alle leden beschikbaar is gesteld via e-mail en zijn toegelicht tijdens de BLV. Tijdens de ledenvergadering is uiteengezet en toegelicht dat de financiering als volgt wordt gerealiseerd:
· BOSA subsidie  € 50.000
· Eigen middelen € 50.000
· Lening van bij LTC betrokken ondernemers € 75.000
· Ledencertificaten € 150.000  

2.  Vorm van ledencertificaten  
· LTC Goirle geeft 300 ledencertificaten uit van € 500,- per stuk
· Deelnemers kunnen inschrijven voor één of meer certificaten
· Het rentepercentage bedraagt 3,0%
· De ledencertificaten zijn getiteld “LTC Goirle aanleg 3 padelbanen 2023”  

3.  Uitgifte en looptijd
De ledencertificaten worden uitgegeven per 1 januari 2023. De terugbetalingen vinden plaats in de maand maart in de jaren 2025 tot en met 2034. Elk jaar wordt 1/10 deel van de uitgegeven ledencertificaten terugbetaald. De rentevergoeding vindt plaats vanaf 1 maart 2023 en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald aan de nog niet uitgelote ledencertificaten. Door loting tijdens de algemene ledenvergadering van het betreffende jaar wordt bepaald welke ledencertificaten in het jaar worden terugbetaald. De ledencertificaten zijn voorzien van een letter, A tot en met J, en een nummer, 1 tot en met 30. (A01, A02, tot en met A30,  B01, B02 tot en met B30 en zo tot J30).  Jaarlijks wordt er minimaal 1 letter uitgeloot, dus in totaal 30 ledencertificaten. Iemand die meerdere ledencertificaten koopt krijgt verschillende letters zodat ze niet allemaal tegelijk uitgeloot worden. (Tenzij iemand meer dan 10 certificaten koopt).  

4.  Inschrijving
Tot en met 22 december 2022 kan worden ingeschreven op de ledencertificaten. Deelnemers kunnen kiezen voor één of meerdere certificaten. Leden van LTC Goirle kunnen er ook voor kiezen om de ledencertificaten zakelijk te kopen. Inschrijving vindt plaats via een online formulier. Het formulier kan men bereiken door op bijgaande link te klikken https://forms.gle/FTpScyeJEETv59iL9  

5.  Toewijzing van de ledencertificaten
Na ontvangst van het formulier worden de ledencertificaten op volgorde van inschrijving toegewezen.  

6.  Storting Vanaf 1 januari 2022 ontvangen alle inschrijvers op de ledencertificaten een bevestigingsmail met daarin de letter en nummer van het toegewezen certificaat of de certificaten. Tevens met het verzoek tot betaling van het bedrag van de certificaten voor 31 januari 2023.  

7.  Terugbetaling ledencertificaten
Door loting tijdens de algemene ledenvergadering wordt bepaald welke ledencertificaten (aangeduid met een letter) in dat jaar betaalbaar worden gesteld. Loting wordt voor het eerst verricht in de ALV van 2025. In maart 2025 worden de eerste ledencertificaten terugbetaald. Jaarlijks wordt in maart de rente over het voorgaand jaar uitbetaald vanaf 1 maart 2023. (1e  rente uitbetaling 1 maart 2024).  

8.  Overige voorwaarden  
8.1  De ledencertificaten zijn niet overdraagbaar.
8.2  De penningmeester (of vervangend penningmeester) van LTC Goirle houdt in een register bij welke ledencertificaten ( op nummer en letter) door wie zijn gekocht, inclusief de gegevens van de ledencertificaathouders zoals deze zijn opgegeven bij inschrijving.
8.3  In verband met de privacy kunnen ledencertificaathouders wel hun eigen gegevens opvragen maar niet die van de mede ledencertificaathouders.
8.4  De vordering die de deelnemer heeft uit hoofde van het ledencertificaat is niet tussentijds opeisbaar, uitgezonderd in geval van overlijden van de ledencertificaathouder. In geval een ledencertificaathouder toch vervroegde aflossing wenst dient hij hierover een verzoek te doen aan het bestuur van LTC Goirle die kan besluiten om in uitzonderingsgevallen tot vervroegde aflossing over te gaan.
8.5  In geval van overlijden van de ledencertificaathouder zal het bedrag van de tot de nalatenschap van de overledene behorende ledencertifica(a)t(en) worden uitgekeerd binnen 6 maanden na de dag van overlijden aan de tot de nalatenschap van de overledene gerechtigden of aan hun vertegenwoordiger. De penningmeester van LTC Goirle is gerechtigd om een verklaring van erfrecht op te vragen.
8.6  Indien het IBAN nummer van de storting wordt gewijzigd, is de ledencertificaathouder er zelf verantwoordelijk voor dat de penningmeester van LTC Goirle ingelicht wordt over de wijziging.
8.7  Indien de penningmeester van LTC Goirle niet over het juiste IBAN nummer beschikt om de uitgelote ledencertificaten te kunnen uitbetalen, heeft de ledencertificaathouder tot 1 jaar na de uitloting de tijd om de penningmeester van LTC Goirle te informeren over het juiste IBAN nummer. Na deze periode verliest het ledencertificaat zijn waarde en wordt het niet uitbetaalde bedrag  toegevoegd aan de algemene middelen van LTC Goirle.
8.8  In gevallen waarin de voorwaarden in de brochure niet voorzien beslist het bestuur van LTC Goirle, waarbij de belangen van de ledencertificaathouder en LTC Goirle in gelijke mate in acht genomen worden.
8.9  De uitbetaling van de ledencertificaten is niet verrekenbaar met overige te betalen gelden aan LTC Goirle zoals bijvoorbeeld te betalen contributie of trainingsgelden.  

9. 
Mogelijke risico’s ledencertificaat
Een ledencertificaat lening brengt voor de leden risico’s met zich mee. Als LTC Goirle failliet gaat kan dat betekenen dat het geld van de lening niet meer terugbetaald kan worden aan de leden. Ook de uitbetaling van de jaarlijkse rente stopt dan. In de aanloop naar de uitgifte van de ledencertificaten hebben de leden voldoende informatie ontvangen en mogelijkheid gehad zelf onderzoek te doen of nadere vragen te stellen aan het bestuur van LTC Goirle, om hun eigen risico-inschatting hierin te kunnen maken.  

10. 
Overzicht ledencertificaat lening LTC Goirle  
Totaal bedrag € 150.000,-
Waarde ledencertificaat € 500,-
Aantal ledencertificaten 300
Rentevergoeding 3,0% enkelvoudig per jaar
Looptijd 2 tot 11 jaar
Ingangsdatum 31 januari 2023
Sluitingsdatum inschrijving 22 december 2022
Stortingsdatum 31 januari 2023    

11.  Meer informatie
Op 15 december om 19.30 uur zal een nadere toelichting worden gegeven op deze brochure en kunnen er ook nog vragen worden gesteld. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur maar kan ook tot 22.00 uur binnenlopen voor het stellen van vragen. Dit vindt plaats in ons paviljoen.      
Verdere informatie kan ook opgevraagd worden bij:  

Eric van Dun , bestuurslid LTC Goirle
e-mail [email protected]